Vogelclub

 
zwanen+wk+.jpg
 
 
 
Welkom in Wielewaalsdorp. Dit dorp (deze site) heeft de ambitie een verzamelpunt te worden voor mensen die geinteresseerd zijn in het fotograferen van vogels in Nederland. Deze site is bedoeld voor diegenen die graag in de natuur lopen, naar vogels kijken en -amateuristisch, net als wij- op zoek zijn naar een mooi plaatje. Er zijn al veel professionele sites. Maar op onze site kan je je fraaiste (en minder fraaie) foto's plaatsen en anderen daarvan laten meegenieten.
 
 
 Kerstwindow+lijntje…
 
 
 Onze interesse gaat uit naar in Nederland voorkomende vogels, maar ook naar overwinteraars, doortrekkers en dwaalgasten. Wellicht wil je ook vertellen hoe moeilijk of bijzonder het was om juist die bepaalde vogel op de gevoelige plaat vast te leggen.

 

 
Liefs Zwanenlady en Nathalia.
 
 
  
zwanen+banner+.jpg
***CLUBSETJES VAN BEP***                                               

media_xl_3913823.jpg

De eerste kleine zwanen zijn aangekomen in Groot-Brittannië, wat wel eens zou kunnen wijzen op de start van een strenge winter. De volgende dagen duiken de temperaturen over het Kanaal immers al onder het vriespunt.

De volkswijsheid leert dat de vroege komst van zwanen een voorteken is van een ijskoud winterseizoen. Gisteren zijn al 8 watervolgels geland in Gloucestershire, het vroegste tijdstip sinds 2003. De Britten maken zich alvast op voor een tweede strenge winter op rij.

Ongeveer 300 kleine zwanen maken jaarlijks de 2.500 km lange tocht van Siberië naar het Slimbridge Wetland reservaat in Groot- Brittannië. (kve)

 

De wilde eend is zonder twijfel de bekendste watervogel. Het mannetje, de woerd, is de enige eendensoort die twee gekrulde staartveren heeft. Het mannetje is prachtig gekleurd, het vrouwtje gaat meer gecamoufleerd door het leven. Het is dan ook het vrouwtje dat op de eieren zit, verscholen in de oevervegetatie of een hooiland. Wilde eenden worden dan ook wel tot de weidevogels gerekend. Gedurende de winter worden de paartjes gevormd, waarbij het er soms heftig aan toegaat; niet zelden proberen de vogels elkaar te verdrinken om zo een aantal rivalen te elimineren. Op het menu staan waterinsecten en waterplanten. Eendenkroos heeft zijn naam niet voor niets gekregen, het wordt graag gegeten. In het gehele land - maar vooral in steden - komen bovendien grote aantallen eenden voor die slechts deels lijken op echte wilde eenden. Dit zijn kruisingen met allerlei andere - gedomesticeerde - eenden. In vogelaarskringen worden deze 'soepeenden' genoemd.


Status: Broedvogel
Trek/stand/winter: Standvogel, doortrekker en wintergast
Trend en aantal: De wilde eend is de algemeenste watervogel van Nederland. Het aantal wilde eenden is aan enige schommelingen onderhevig. Bovendien vertoont de soort in verschillende habitats een andere trend. SOVON heeft berekend dat de soort in het duingebied, door verdroging als gevolg van drinkwaterwinning, achteruit is gegaan, maar deze achteruitgang wordt gecompenseerd door een toename in het agrarisch gebied. 
  Wilt u meer weten over de aantalsontwikkeling of de verspreiding van deze soort? Kijk dan hier bij SOVON Vogelonderzoek Nederland.
Foerageer- en broedbiotoop: Daar waar voedselrijke wateren zijn, daar zijn zonder twijfel wilde eenden te vinden. Boerensloten, kanalen, rivieren, vennen; vrijwel elk water voldoet wel. Ze maken hun nest met mos, donsveertjes en kleine takjes op de grond. Het nest wordt niet altijd in de buurt van het water gemaakt. Geregeld nestelen wilde eenden ook in tuinen.


 

Samen

zee-eend
Fotograaf: Carola Stam
Ondanks de naam van deze eend,
is alleen het mannetje in zijn prachtkleed echt zwart,
het winterkleed is bruin.
Hij is afgezien van zijn zwarte veren te herkennen aan de gedeeltelijk oranjegele snavel,
waarop zich ook een kleine knobbel bevindt.
De vrouwtjes van deze soort zijn helemaal bruin.

Wilde_Zwaan_Cygnus-…

houden tijdens de vlucht voortdurend contact door een luid nasaal, trompetterend geluid te laten horen.
Grootte: De Wilde Zwaan is iets groter dan een Knobbelzwaan. De gemiddelde vleugelspanwijdte van 230 centimeter, is ruim zeven centimeter meer dan die van de Knobbelzwaan en vijfendertig centimeter meer dan die van de Kleine Zwaan.
Biotoop: De broedgebieden strekken zich uit van het noorwesten, het noorden en het noordoosten van Europa tot aan de Oeral. De soort komt als broedvogel onder andere voor in het noorden van Schotland, IJsland, Scandinavie en vooral in Rusland, maar ook wel in wat meer zuidoostelijk gelegen landen, zoals Hongarije en Slowakije.
Territorium: -
Trekken of blijven: Trekken. De Wilde Zwaan is hier uitsluitend wintergast en doortrekker. De exemplaren die uit het meest westelijke deel van het broedgebied komen, overwinteren voornamelijk in Groot-Brittannie en Ierland. Op het vaste land van West-Europa komen in de winter hoofdzakelijk de exemplaren uit het oosten voor, die een meer westelijke trekrichting aanhouden. In het midden van de winter zijn de aantallen overwinterende Wilde Zwanen het hoogst. De eerste groepjes arriveren vanaf november. De soort vertrekt weer naar de broedgebieden in maart. Gedurende de tijd daarvoor zijn ze, onder andere te vinden op zoute, brakke en zoete wateren, zoals de Zeeuwse Delta, het IJsselmeergebied of de Waddenzee. Ook in het rivierengebied houden jaarlijks groepen Wilde Zwanen zich op. De aantallen overwinterende Wilde Zwanen schommelen wat sterker dan die van de Kleine Zwaan, die ook hier veelvuldiger overwintert. In strengere winters zijn de aantallen Wilde Zwanen duidelijk merkbaar hoger dan in de mildere jaren. Ze zijn wat minder sterk gebonden aan zoet water dan de andere twee zwanesoorten.
Bron nieuws.

Tot ziens!

Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan:


Aanbevelingen door leden:

redroses starstarstarstarstar

Een mooie club van vogels en veel info daar over..


kikimuis starstarstarstarstar

prachtige club voor iedereen. lieverds die voor iedereen klaar staan als het nodig is. een club waar je je thuis voelt.


Meer aanbevelingen